Projectvaststelling

Bij Hametech werken wij volgens een helder proces voor het begeleiden en uitvoeren van uiteenlopende  innovatietrajecten.

In de startfase doorloopt dit proces de volgende stappen:

Businesscase

Tijdens het intakegesprek wordt de Businesscase grondig besproken en wordt er een inventarisatie gemaakt van het complete innovatietraject.

Tevens worden de mogelijkheden belicht waarbinnen Hametech de Businesscase kan uitvoeren.

Het door beide partijen ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst behoort tot de standaard procedure.

Concept projectplan

Op basis van het intakegesprek wordt er een concept projectplan gemaakt, gebaseerd op de aangeleverde specificaties en eisen.

In dit concept wordt een overzicht gegeven van de te verwachten ontwikkelkosten, de prototypekosten, de productiekosten van het te ontwikkelen product en de eventuele extra kosten voor CE-keuring.

Samenwerking

Aan de hand van het concept projectplan wordt er, in samenspraak met de opdrachtgever, een concrete omschrijving van de opdracht vastgelegd. Op basis hiervan wordt de eerder gemaakte inschatting indien nodig bijgesteld, waarna de opdracht wordt vastgelegd binnen een samenwerkingsovereenkomst.

Vast onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het opstellen van een uitgebreid Plan van aanpak.

Plan van aanpak

In samenspraak met de opdrachtgever wordt er een heldere omschrijving van de projectdoelstellingen opgesteld. Dit resulteert in een uitgebreid Plan van aanpak waarin is vastgelegd:

  • een uitgebreide omschrijving van het te ontwikkelen product met daarin verwerkt de doelstellingen, functionaliteit, eisen en ontwerpspecificaties;
  • een planning per week waarin de acties zijn aangegeven en wie deze moeten verrichten;
  • de projectorganisatie met een overzicht van de bij het project betrokken personen;
  • een overzicht van de technische randvoorwaarden waaraan het product moet voldoen;
  • een gespecificeerde kostenbegroting waarin alle facetten op heldere wijze zijn gespecificeerd;
  • de contractuele afspraken waarbinnen het project wordt uitgevoerd.

Het Plan van aanpak wordt continue nauwkeurig beheerd en inzichtelijk gemaakt; transparantie is immers de basis voor een langdurige en effectieve samenwerking.